Partimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Üyelik ön başvurunuz incelenecek ve size en kısa sürede dönüş yapılacaktır.


İşbu politika, Memleket Partisi Alanya İl Başkanlığı olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda amaç, Memleket Partisi Alanya İl Başkanlığı olarak, kuruluşundan itibaren benimsenen faaliyetlerin hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesidir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Memleket Partisi Alanya İl Başkanlığı, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, veri sahibinin platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve platformun işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları ile işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Memleket Partisi Alanya İl Başkanlığı, KVKK’nın 4. maddesi doğrultusunda işbu bildirim ile kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk
Doğruluk ve güncellik
Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme
Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme
KVKK’nın 5. maddesine uygun olarak Memleket Partisi Alanya İl Başkanlığı tarafından “kişisel verilerin” işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir:

İlgili kişinin açık rızasının bulunması
Kanuni gereklilikler nedeniyle verilerin işlenmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin rızasını açıklayamayan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınamayan kişinin verilerinin işlenmesinin kendisinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için işlenmesinin zorunlu olması
Bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olmak kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan verilerin işlenmesi
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesi
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
BİLGİ ALMA HAKKI
Partimiz Alanya İl Başkanlığı, talebiniz üzerine olabildiğince hızlı ve yazılı olarak yürürlükteki yasalar uyarınca, kişisel verilerinizin bizde kayıtlı olup olmadığını veya hangilerinin kayıt edildiğini bildirmektedir. Kullanıcı olarak kayıtlı iseniz, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme olanağı tanınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğiyle ilgili çabalarımıza karşın yanlış bilgiler kayıt edilmiş ise, bu yanlışlar sizin uyarınız üzerine düzeltilmektedir. Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız ve talepleriniz için, aşağıda yer alan iletişim adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

E-Posta: [email protected]


=